Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO "HISTORIONAUCI"

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Historionauci” (dalej „Program”) odbywającym się w okresie od 15 lutego do 18 czerwca 2021.
 2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”). Współorganizatorem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie, ul. Goraszewska 7, zwane dalej Współorganizatorem.
 3. Uczestnikiem Programu może być szkoła (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazani przez Uczestnika nauczyciele i uczniowie (klasy, grupy uczniowskie, koła zainteresowań) („Zespół”).
 4. Zgłoszenie oraz udział w Programie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.
 5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Programie.

§2

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

 1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).
 2. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Programu (www.historionauci.ceo.org.pl) zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 3. Ponadto na prośbę Organizatora Uczestnik przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane członków Zespołu (np. imię i nazwisko), uzyskując uprzednio zgodę na udział w programie dorosłych członków Zespołu,
  a w przypadku gdy są to niepełnoletni uczniowie i uczennice – zgodę ich przedstawicieli (rodziców, opiekunów prawnych).
 4. W terminie 5 dni roboczych Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Programie bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.
 5. W uzasadnionym przypadku, przed przyjęciem do Programu Organizator może żądać dokonania przez Uczestnika zmiany osoby Zgłaszającego, Opiekuna lub osób wchodzących w skład Zespołu.

§3

ZASADY PROGRAMU

 1. W ramach Programu Zespół zgłoszony przez Uczestnika powinien zrealizować projekt polegający na: opisaniu w formie artykułu lokalnej historii z okresu 1918-1939, wychodząc od wybranego przez Zespół obiektu z lokalnego muzeum lub izby pamięci (dalej „Projekt”).
 2. Projekt powinien być realizowany w Zespołach (minimum 3 – maksimum 30 osób). W ramach jednego Zespołu może być realizowane kilka projektów.
 3. Zespół pracuje pod opieką nauczyciela/opiekuna upoważnionego przez Uczestnika (dalej „Opiekun”).
 4. W ramach realizacji Projektu Zespół wykona następujące zadania:
  1. Nawiąże współpracę z lokalnym muzeum lub lokalną izbą pamięci.
  2. Wybierze przedmiot muzealny (obraz, obiekt, dokument historyczny), a następnie opracuje historię związaną z tym przedmiotem (na podstawie materiałów źródłowych, poszukiwań, wywiadów etc.). Podczas pracy będzie korzystał z materiałów edukacyjnych przygotowanych i polecanych przez Organizatora i Współorganizatora.
  3. Może wziąć udział w dwudniowych warsztatach w Warszawie (nieobowiązkowy element Programu, oddzielny nabór, ograniczona liczba miejsc). W sytuacji nadzwyczajnej warsztaty mogą mieć charakter wirtualny.
  4. Prześle artykuł przygotowany w oparciu o wskazówki Organizatora do 28 maja 2021 na adres mailowy koordynatora projektu. Artykuły po wstępnej redakcji Organizatora zostaną przekazane Współorganizatorowi Programu (NIMOZ) w celu publikacji na stronie www.historiaposzukaj.pl (Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych Artykułów).
  5. Weźmie udział w wirtualnym wydarzeniu na zakończenie Programu
  6. Opiekun zobowiązuje się do przeprowadzenia min. 3 zajęć lekcyjnych z uczniami z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych w Programie przez Organizatora (dalej „Materiały”).
 5. Opiekun wyraża zgodę aby Artykuł (w tym wszystkie załączone do niego elementy, utwory) był wykorzystywany w celach dydaktycznych, sprawozdawczych do sponsorów i statystycznych przez Organizatora i Współorganizatora (np. zamieszczenie artykułu na stronie Współorganizatora www.historiaposzukaj.pl).
 6. Opiekun ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Projektu, czyli niedostarczenie Artykułu w terminie. Opiekun może wnieść o przedłużenie terminu na realizację Projektu i dostarczenie Artykułu.
 7. Opiekun zobowiązany jest poinformować członków Zespołu oraz prawnych opiekunów/rodziców (w wypadku niepełnoletnich uczniów i uczennic) o:
  1. zasadach przetwarzania ich danych osobowych w programie na podstawie klauzuli informacyjnej zamieszczonej w par. 6 niniejszego Regulaminu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w programie,
  2. zasadach uczestnictwa w wydarzeniach online organizowanych w ramach programu. Zasady opisane są w Regulaminie wydarzeń online, dostępnym na stronie: https://historionauci.ceo.org.pl/regulamin-wydarzen-online. Udział członków Zespołu w wydarzeniach online nie jest obowiązkowy. Brak wyrażenia zgody na zapisy Regulaminu online nie powoduje wykluczenia z programu.
  3. Zebranie powyższych zgód jest wyłącznym obowiązkiem i odpowiedzialnością Opiekuna.
 8. Opiekun zobowiązany jest przed zebraniem zgód członków Zespołu oraz prawnych opiekunów/rodziców (w wypadku niepełnoletnich uczniów i uczennic) poinformować ich wcześniej o zasadach przetwarzania ich danych osobowych w programie na podstawie klauzuli informacyjnej zamieszczonej w par. 6 niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku realizowania Projektu przez Zespół/Opiekuna niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Opiekunem/ Zespołem, który dany Projekt realizował
  w jakiejkolwiek formie i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji Uczestnika.
 10. Po zrealizowaniu Projektu i zakończeniu Programu Opiekunowie otrzymują zaświadczenia imienne, Zespoły – dyplomy grupowe. Na prośbę Opiekuna Organizator może wysłać indywidualne zaświadczenia dla uczniów/uczennic – członków Zespołu – in blanco.
 11. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:
  1. opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji Programu,
  2. zorganizowanie dwudniowych warsztatów w Warszawie lub wydarzenia on-line,
  3. merytoryczną i metodologiczną pomoc w pracy nad Projektem,
  4. archiwizację zebranych przez Zespoły materiałów i wykorzystywanie w publikacjach naukowych i edukacyjnych,
  5. przygotowanie i przekazanie  po zakończeniu realizacji Programu: zaświadczeń dla Opiekunów i dyplomów grupowych dla Zespołów (zgodnie z pkt 10.).

§4

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/Opiekuna), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych(w tym Internet/urządzenia mobilne).
 5. Licencja obejmuje także:
  1. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
  2. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
  3. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
  4. Uczestnik/Opiekun oświadcza, że:
   1. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
   2. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.
 6. Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.
 8. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

§5

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Projektu i Relacji, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Programie.

§6

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: email dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40.
 2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba, nauczany przedmiot, klasa.
 3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających, Opiekunów, pełnoletnich Członków Zespołów Programu i Rodziców/Opiekunów prawnych Niepełnoletnich Członków Zespołu jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu
  i zawarcia umowy.
 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem
  w programach edukacyjnych (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C RODO).
 5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 7. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych,
  z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
 8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 9. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 10. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 11. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego PUODO).

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu (wskazany na stronie internetowej Programu: historionauci.ceo.org.pl lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Historionauci”.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.